Katalog informacij javnega značaja

Osnovni podatki o katalogu informacij javnega značaja

Datum prve objave kataloga: 1. 6. 2023

Datum zadnje spremembe: 27. 2. 2024

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.muzej-velenje.si

Druge oblike kataloga: tiskana oblika kataloga, ogled je možen na sedežu Muzeja Velenje

Uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja: Tanja Verboten, Ljubljanska cesta 54, 3320 Velenje, E: tanja.verboten@muzej-velenje.si , T: 03 898 26 34

Osnovni podatki o javnem zavodu

Naziv in sedež javnega zavoda: Muzej Velenje, Ljubljanska cesta 54, 3320 Velenje

Odgovorna uradna oseba: Tanja Verboten, višja kustosinja, direktorica

Davčna številka: 38527383
V skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV-1 nismo zavezanci za DDV.

Matična številka: 1899546000

Šifra dejavnosti: 91.020

 

Seznam vseh notranjih organizacijskih enote Muzeja Velenje

 1. Velenjski grad, Ljubljanska cesta 54, 3320 Velenje
 2. Depo – Stari jašek, Koroška cesta 62/b , 3320 Velenje
 3. Muzej usnjarstva na Slovenskem, Primorska ulica 6h, 3325 Šoštanj
 4. Hiša mineralov, Stari trg 19, 3320 Velenje
 5. Grilova domačija, Lipje 29, 3320 Velenje
 6. Kavčnikova domačija, Zavodnje 43, 3325 Šoštanj
 7. Spominska soba »Topolšica 9. maj 1945«, Topolšica 75, 3325 Šoštanj
 8. Spominski park in soba »Štirinajsta divizija«, Plešivec b. š., 3320 Velenje
 9. Spominski center 1991, Kopališka cesta 3, 3320 Velenje
 10. Galerija Fbunker, podhod Cesta Františka Foita, 3320 Velenje
 11. Podhod »Pošta«, podhod Kidričeva cesta, 3320 Velenje
 12. Podhod »Pesje«, Partizanska cesta 66, 3320 Velenje

Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Tanja Verboten, višja kustosinja, direktorica

                                Muzej Velenje, Ljubljanska cesta 54, 3320 Velenje

                                E: tanja.verboten@muzej-velenje.si

                                T: 03 898 26 34, 031-676-922

 

Seznam glavnih predpisov z delovnega področja organa s povezavami na vsebino posameznega predpisa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi:

 • Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
 • Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1)
 • Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji
 • Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih
 • Pravilnik o strokovnih izpitih na področju varstva kulturne dediščine in varstva arhivskega gradiva
 • Pravilnik o pridobivanju nazivov na področju varstva kulturne dediščine in varstva arhivskega gradiva
 • Zakon za uravnoteženje javnih financ
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 • Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto
 • Zakon o javnih financah
 • Zakon o zavodih
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Zakon o javnih uslužbencih
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

Predpisi lokalne skupnosti:

 • Odlok o ustanovitvi Muzeja Velenje
 • Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Velenje

Predpisi EU:

 • Icomov kodeks poklicne etike  

Seznam internih aktov:

 • Izjava o varnosti in zdravju pri delu z oceno tveganja
 • Pravilnik proti spolnemu in drugemu nadlegovanju ter trpinčenju na delovnem mestu in v zvezi z delom
 • Pravilnik o delovnem času, odmorih in letnem dopustu
 • Pravilnik o blagajniškem poslovanju
 • Pravilnik o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v Muzeju Velenje
 • Pravilnik o računovodstvu
 • Poslovnik o delu Sveta zavoda
 • Pravilnik o volitvah in odpoklicu članov – predstavnikov delavcev v Svet zavoda
 • Pravilnik za oddajo javnih naročil male vrednosti
 • Pravilnik o strokovnem izpopolnjevanju in izobraževanju
 • Pravilnik o službenih vozilih in notranji kontroli
 • Pravilnik o videonadzoru
 • Pravilnik o opravljanju dela na domu
 • Politika varstva osebnih podatkov

Seznam strateških in programskih dokumentov ter pomembnejših poročil, stališč, mnenj in analiz z delovnega področja organa po vsebinskih sklopih

Seznam javnih evidenc, s katerimi zavod upravlja

 • Evidenca osebnih podatkov o pridobitelju (izročitelju) predmeta kulturne dediščine
 • Evidenca podatkov lastnikov mobilnega telefonskega priključka uporabljenega za službene namene
 • Evidenca podatkov o dijakih in študentih, ki opravljajo delovno prakso
 • Evidenca podatkov o družinskih članih in vzdrževalnih družinskih članih
 • Evidenca podatkov o iskalcih zaposlitve
 • Evidenca podatkov o izobraževanjih in izpopolnjevanjih
 • Evidenca podatkov o izrabi delovnega časa
 • Evidenca podatkov o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja
 • Evidenca podatkov o osebah, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom
 • Evidenca podatkov o osebah, ki opravljajo družbeno koristno delo
 • Evidenca podatkov o prostovoljcih
 • Evidenca podatkov o stroških dela – plače, potni nalogi in druga mesečna izplačila
 • Evidenca podatkov o zaposlenih delavcih
 • Evidenca podatkov o zdravstvenih pregledih delavcev
 • Evidenca podatkov o članih sveta Muzeja Velenje
 • Evidenca podatkov prejemnikov vabil in obvestil muzeja
 • Evidenca podatkov prijav nezgod pri delu in poklicnih bolezni
 • Evidenca podatkov uporabnikov muzejskega in knjižničnega gradiva
 • Evidenca podatkov videoposnetkov
 • Evidenca prodajalcev predmetov kulturne dediščine

Evidenčna poročila

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik, v katerih se nahajajo informacije javnega značaja:

Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete brskalnik. Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletnem naslovu www.muzejvelenje.si.

Opis »fizičnega« dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načine seznanitve z informacijo:

Dostop do kataloga informacij javnega značaja v tiskani obliki je možen na sedežu Muzeja Velenje vsak delovni dan, po predhodni najavi na E- naslov: info@muzej-velenje.si ali T: 03 898 26 30.

Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami v skladu s 13. členom uredbe:

Dostop do informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami je zagotovljen na spletu in v tekstovni obliki na sedežu zavoda. Na njihovo zahtevo jim informacijo preberemo oz. ustno obrazložimo.

Delni dostop do informacij javnega značaja je omogočen v skladu z 21. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen.

 

Muzejske enote

Accessibility
Call Now Button