Poslanstvo muzeja

Prvenstveno poslanstvo Muzeja Velenje združuje evidentiranje, zbiranje, dokumentiranje, varovanje, hrambo in predstavljanje premične kulturne dediščine na območju delovanja (občine Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki). Muzej Velenje svoje poslanstvo uresničuje s strokovnim muzealskim delom, pedagoško-andragoškimi programi in številnimi drugimi dejavnostmi, ki osnovno dejavnost muzeja in kulturno dediščino, s katero se muzej ukvarja, popularizirajo, jo približujejo uporabnikom in privabljajo nove. Pomembna naloga muzeja je zagotavljanje dostopnosti kulturne dediščine čim širšemu krogu ljudi, tudi vsem tistim, ki se soočajo s takšnimi ali drugačnimi omejitvami. Muzej Velenje je javni zavod, katerega poslanstvo je seveda tudi uresničevanje lokalne in nacionalne kulturne politike, poleg tega pa mora biti pomemben sooblikovalec in eden od generatorjev kulturnega in turističnega razvoja v Velenju in Šaleški dolini ter v lokalnem in nacionalnem okolju dobro prepoznavna in cenjena institucija, ki dediščino in njene vrednote obravnava strokovno in spoštljivo ter jo hkrati celostno in kreativno nadgrajuje.

 

Naša preteklost in kulturna dediščina sta temeljna kamna naše identitete in s tem tudi eden od temeljnih virov za naš nadaljnji razvoj. Mestna občina Velenje, ustanoviteljica javnega zavoda Muzej Velenje, je gotovo ena tistih slovenskih lokalnih skupnosti, v katerih se vrednot in vrednosti kulturne dediščine močno zavedamo. Prizadevamo si za njeno ohranjanje in vključevanje v sodobno življenje, saj to v veliki meri pripomore h kakovostnejšemu življenju ljudi, k njihovemu osebnostnemu razvoju in posledično razvoju skupnosti ter družbe v celoti. Uspešno razvijanje storitev, vezanih na premično in nepremično ter živo, nesnovno dediščino, lahko pomaga tudi do novih, kvalitetnih delovnih mest. Muzej Velenje je ustanova, ki mora biti eden glavnih nosilcev teh nalog v javnem interesu. V sedmem desetletju delovanja Muzeja Velenje smo si zadali, da naj bo naš muzej prepoznaven, urejen, svež, ustvarjalen, odprt in strokoven. V najširšem pomenu teh šestih besed!

 
Accessibility
Call Now Button